III Certamen Musical Violetes del Bosc

“Memorial Fèlix Martínez i Comín”

L’obra Sardanista Violetes del Bosc, convoca el III Certamen Musical “Memorial Fèlix Martínez i Comín”, per fomentar la composició i enriquir el patrimoni músicocultural de la nostra societat amb sardanes que recordin aquesta efemèride.

La present convocatòria es regularà per les següents

BASES:
I. Pondran concòrrer al certamen tots els compositors que ho desitgin, sense cap mena de limitació.

II. Les composicions hauran d’ ésser originals i inèdites. Si es comprovés que alguna de les obres participants no cumpleix aquestes indicacions seria desqualificada automàticament

III. Les sardanes es presentaran en partitura d’instrumentació per a cobla d’onze músics, amb les seves partice·les corresponents. Cal que al peu de l’esmentada partitura hi figuri una transcripció per a piano. Els originals poden ésser manuscrits o en suport informàtic. En tot cas ho seran en tinta negra i el grafisme haurà de ser clar, sense esmenes ni retallades. No podran presentar ni firma ni cap mena de signe o d’inscripció que pugui suggerir el nom de l’autor. Cada una de les sardanes es presentarà sota un títol al·legòric a la colla Violetes del Bosc.

IV. Les composicions es presentaran o enviaran a la seu de l’Obra Sardanista Violetes del Bosc, Plaça del mar, s/n ( C.N.A.B.) 08003 Barcelona. En el sobre de remissió, a més de la destinació només hi haurà de constar la indicació: “III CERTAMEN MUSIAL VIOLETES DEL BOSC – Memorial FÈLIX MARTÍNEZ I COMÍN”, sense cap al·lusió al remintent.

Les obres s’acompanyaran d’una plica tancada, a l’exterior de la qual únicament hi constarà el títol de la sardana. A l’interior hi figurarà el nom, cognoms, adreça. telèfon, i una fotocòpia del document d’identitat del seu autor.

V El termini inajornable d’obres finalitzarà el dia 27 de gener de 2008

VI Un jurat anomenat per l’Obra Sardanista Violestes del Bosc, integrat per personalitats rellevants de la música per a cobla, i encapçalat pel seu president, atorgarà els premis establerts en el punt següent, i que no podran declarar-se deserts. Els components d’aquest jurat es donaran a conèixer en el moment de fer-se públic el seu veredicte. les seves dscisions seran inapel·lables i estarà facultat per a resoldre qualsevol problema d’interpretació de les bases o no previst en elles.

VII. S’estableixen els següents premis:

Primer premi: 3.000′– €

Segon premi: 2.000′–

Tercer Premi: 1.500′– €

VIII. El lliurament dels premis es durà a terme durant el concert a celebrar a l’Auditori Enric Granados de Lleida el dia 11 de maig de 2008, en el que s’interpretaran les sardanes premiades.

IX. Els originals de les sardanes premiades restaran en poder dels organitzadors. Llurs autors es comprometen a que, en les edicions que puguin efectuar-se’n hi consti la llegenda: sardana guanyadora del Primer, Segon, Tercer Premi del concurs Colla Violetes del Bosc- Memorial Fèlix Martínez i Comín.

L’ Obra Sardanista Violetes del Bosc es reserva el dret d’enregistrar les sardanes concursans, siguin o no premiades.

X. La partituta i particel·les originals de les sardanes no premiades es retornarana llurs autors, sempre que ho indiquin a l’interior de la plica.

XI. No es permetrà ni la retirada ni la modificació dels originals de les sardanes presentades.

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els concursans de les presents bases.

Deixa un comentari